Ohjeet

Ohjesääntölyhenne tavarantarkastuksen asianosaisille

Tähän lyhennysotteeseen on koottu HTT-tavarantarkastajan asiakkaan kannalta keskeiset määräykset 15.1.2004 vahvistetusta ohjesäännöstä. Tavarantarkastustoimintaa sääntelevä ohjesääntö on Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunnan vahvistama ja siihen voit tutustua kokonaisuudessaan osoitteessa www.keskuskauppakamari.fi.

 

 

1 § Ohjesäännön soveltamisala

 

Ohjesääntö koskee Keskuskauppakamarin hyväksymiä tavarantarkastajia. Keskuskauppakamarin puolesta tavarantarkastajien hyväksynnän ja valvonnan hoitaa Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta, joka hyväksyy sääntöjensä mukaisesti tavarantarkastajia suorittamaan elinkeinoelämän eri aloilla tarkastuksia ja arviointeja.

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

9 § Tavarantarkastajan toimiala

 

Tavarantarkastajan tehtävänä on suorittaa alansa asiantuntijana erityisalansa tavaroiden, palveluiden ja työsuoritusten tarkastuksia ja arviointeja. Tehtävä on henkilökohtainen.

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

10 § Tehtävien puolueeton suorittaminen

 

Tavarantarkastajan on suoritettava tehtävänsä puolueettomasti ja huolellisesti. Erityisesti hän ei saa ottaa vastaan ohjeita tai mennä sitoumuksiin, jotka vähentäisivät hänen puolueettomuuttaan tai vaikuttaisivat hänen lausuntojensa sisältöön eikä käyttää asemaansa tai tehtäväänsä asiattoman edun tavoittelemiseksi. Tavarantarkastajalla ei ole oikeutta tarkastajan ominaisuudessaan toimia välimiehenä, konsulttina tai muussa tehtävässä, jossa hänen puolueettomuutensa tai riippumattomuutensa ja luotettavuutensa voi vaarantua.

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

11 § Tavarantarkastajan esteellisyys

 

Tarkastajan esteellisyys määräytyy oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 47 §:n asiantuntijaa koskevan esteellisyyssäännöksen mukaisesti: "Asiantuntijana älköön olko se, joka on asiaan tai jompaankumpaan asianosaiseen sellaisessa suhteessa, että hänen luotettavuutensa sen vuoksi voidaan pitää vähentyneenä".

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

12 § Tarkastustehtävän toimeksianto

 

Tarkastustehtävän suorittamisesta sovitaan tarkastuksen pyytäjän ja tarkastajan kesken. Tavarantarkastajan on huolehdittava siitä, että toimeksianto on riittävän selkeä tarkastuksen suorittamiseksi. Mikäli tarkastuksen pyytäjänä on vain toinen osapuoli ja vastapuoli kiistää perustellusti nimetyn tarkastajan puolueettomuuden tai asiantuntemuksen riittävyyden, tarkastajan on ennen tarkastuksen lopullista vastaanottamista selvitettävä osapuolille sopivuutensa ja pätevyytensä tarkastukseen, mutta ratkaisun toimeksiannon vastaanottamisesta tekee tavarantarkastaja.

 

Mikäli tehtävän laajuus tai vaikeus sitä edellyttää, tarkastaja voi ottaa tarkastusta suorittamaan yhden tai useamman tarkastajan tai asiantuntijan sovittuaan siitä ensin tarkastusta pyytäneen kanssa. Tarkastuksen ajankohdasta tarkastaja sopii tarkastusta pyytäneen kanssa ottaen huomioon niin laajasti kuin mahdollista ajankohdan soveltuvuuden kaikille osapuolille.

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

 

13 § Tarkastuksesta kieltäytyminen

 

Tarkastajan tulee kieltäytyä vastaanottamasta tarkastustehtävää, mikäli hän katsoo olevansa asiassa esteellinen tai mikäli tarkastus koskee kysymystä, johon hänen asiantuntemuksensa ei riitä tai jos tarkastusta pyytäneen vastapuoli on perustellusti kiistänyt tarkastajan puolueettomuuden tai asiantuntemuksen riittävyyden kyseiseen tarkastukseen. Tarkastaja vastaa itse esteellisyytensä toteamisesta. Tarkastajalla on oikeus kieltäytyä suorittamasta tarkastustehtävää muusta hyväksyttävästä syystä. Tarkastajan on ilmoitettava kieltäytymisen syy tarkastusta pyytäneelle.

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

 

14 § Tarkastuksesta ilmoittaminen

 

Tarkastuksen ajasta, paikasta ja tarkastuksen sisällöstä on tarkastajan ilmoitettava niille tunnetuille osapuolille, joita asia välittömästi koskee, ei kuitenkaan, mikäli ilmoittaminen ei ole kohtuullisin toimenpitein ja tarkastusta kohtuuttomasti lykkäämättä mahdollista. Tarkastajan on selvitettävä tarkastukseen liittyvät välittömät osapuolet. Tarkastuksen pyytäjä ja tarkastaja voivat myös sopia, että tarkastuksen pyytäjä huolehtii ilmoittamisesta. Vastuu ilmoittamisen tekemisestä on kuitenkin tarkastajalla.

 

Osapuolilla on oikeus olla läsnä, lausua mielipiteensä tarkastuksessa ja antaa tavarantarkastajalle asiaan liittyvää kirjallista materiaalia.

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

 

15 § Tarkastuksen toimittaminen

 

Tarkastus on toimitettava puolueettomasti ja huolellisesti sekä viivyttelemättä kunkin tapauksen vaatimalla tavalla. Tavarantarkastajan on tehtävä ennen tavarantarkastuksen alkamista selkoa osapuolille tavarantarkastajan roolista puolueettomana asiantuntijana sekä selostettava annetun toimeksiannon laajuus. Tavarantarkastajan on toimitettava osapuolille joko etukäteen tai tavarantarkastustilaisuudessa HTT-ohjesääntö tai muu vastaava informaatio tavarantarkastuksesta. Tarkastajan on tavarantarkastuksen yhteydessä esitettävä Keskuskauppakamarin antama todistus, HTT-kortti.

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

 

20 § Ohjeiden antaminen ja tarkastuksen jälkeiset toimet

 

Tarkastajan on tarpeen vaatiessa annettava neuvoja ja ohjeita niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä enempien vahinkojen estämiseksi, kuten tavaran säilyttämisestä, tavaran vahingoittuneen osan erottamisesta vahingoittumattomasta osasta ja helposti pilaantuvan tavaran kiireellisestä myynnistä.aran vahingoittuneen osan erottamisesta vahingoittumattomasta osasta ja helposti pilaantuvan tavaran kiireellisestä myynnistä.

 

  SIVUN ALKUUN

Jos epäilet sisäilmaongelmaa, ota yhteyttä!

Talokki on luotettava ja puolueeton rakennusterveyteen

liittyvien kuntotutkimusten osaaja.

Anssi Haapanen

Rakennusterveysasiantuntija,

rakennusmestari

0400 680 539

anssi.haapanen(at)talokki.fi

Haratie 11, 11130 Riihimäki

Eija Haapanen

Sisäilma-asiantuntija (ISY)

040 822 3417

eija.haapanen(at)talokki.fi

Haratie 11, 11130 Riihimäki

© Rakennuspalvelu Talokki Oy 2016. Oikeudet muutoksiin pidätetään.