Ohjeet

Eettiset ohjeet asuntokaupan kuntotarkastukseen

 

PIKALINKIT TEKSTISISÄLTÖÖN

Johdanto |  Esteellisyys  |  Arvion suorittaminen  |  Arviolausunto  |  Suhde toimeksiantajaan  |  Palkkio  |  Suhde kollegoihin  |  Ammattitaito ja markkinointi

 

Johdanto

 

Hyvää kuntoarviointitapaa koskevat määräykset muodostavat eettisen perustan, jonka mukaan voidaan olettaa jokaisen kuntoarvioijan menettelevän toimiessaan alan tehtävissä. Kuntoarvioijan on noudatettava hyvää rakennusten kuntoarviointitapaa sekä hänen on toimittava rehellisesti. Arvioijan tulee valvoa, että hyvää kuntoarviointitapaa noudattavat myös kaikki häntä avustavat henkilöt. Nämä määräykset eivät ole tyhjentäviä ja niissä on huomioitu vain keskeisimmät asiat.

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

Esteellisyys

 

Kuntoarvioijan tulee suorittaa arviointi itsenäisesti ja riippumattomasti. Arvioija ei saa ottaa vastaan toimeksiantoa tietoisena siitä, että hänellä, hänen lähisukulaisellaan tai omaisellaan tai työnantajallaan tai sellaisella jolla on määräävä asema hänen työnantajayhteisönsä hallinnossa, on asiassa odotettavissa etua, mikä saattaisi olla ristiriidassa toimeksiantajan edun kanssa ellei asiasta toimeksiantajan kanssa erikseen sovita. Mikäli arvioija suorittaa arviointitehtävän työnantajalleen tai lähisukulaiselleen, tulee arviokirjasta ilmetä, mikä suhde arvioijalla on toimeksiantajaan.

 

Raportista tulee käydä ilmi suhde toimeksiantajaan tai arvioitavan kiinteistön omistajaan, mikäli tällä on määräävä asema arvioijan työnantajayhteisön hallinnossa. Samasta kohteesta ei voi antaa arviota kahdelle eri taholle ilman ensimmäisen toimeksiantajan lupaa, ellei arvioiden välillä ole niin riittävää aikaa tai olosuhteet ole sillä tavoin muuttuneet, ettei ensimmäisellä toimeksiantajalla voida olettaa olevan haittaa uudesta arviosta. Ei myöskään silloin, kun arvio on aiemmin suoritettu samassa työyhteisössä. Mikäli esteellisyys edelliseen ilmaantuu toimeksiannon vastaanottamisen jälkeen, niin arvioija on velvollinen joko luopumaan tehtävästä tai ilmoittamaan esteellisyydestä, jolloin asia voidaan erikseen sopia.

 

Arviointitoimeksiannon yhteydessä arvioija saa avustaa ja toimia toimeksiantajan asiamiehenä sekä antaa tässä asemassa lausuntoja kiinteistön kunnosta, mutta tämä asema tulee selvästi

ilmetä lausunnosta.

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

Arvion suorittaminen

 

Hyvää kuntoarviointitapaa koskevat määräykset muodostavat eettisen perustan, jonka mukaan voidaan olettaa jokaisen kuntoarvioijan menettelevän toimiessaan alan tehtävissä. Kuntoarvioijan on noudatettava hyvää rakennusten kuntoarviointitapaa sekä hänen on toimittava rehellisesti. Arvioijan tulee valvoa, että hyvää kuntoarviointitapaa noudattavat myös kaikki häntä avustavat henkilöt. Nämä määräykset eivät ole tyhjentäviä ja niissä on huomioitu vain keskeisimmät asiat.

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

Arviolausunto

 

Arviolausunto on pyrittävä muotoilemaan kirjallisesti yhdeksi kokonaisuudeksi niin, ettei siitä voi käyttää tiettyä osaa siten, että lopputulos vääristyy. Arviolausunnossa noudatetaan soveltuvilta osiltaan Rakennustietosäätiön asuinkerrostalon peruskuntoarvion malliraportin KH 90-00184 ohjeita. Arviolausunnosta tulee käydä selville toimeksiantaja, kohteen määrittely, arvioinnin perusteet ja lähdeaineisto sekä mistä ne on saatu, mittausmenetelmät, tutkimusvälineet ja arvion ajankohta.

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

Suhde toimeksiantajaan

 

Arvioija on velvollinen pitämään salassa kaiken, mitä hän asiakassuhteen nojalla on saanut tietoonsa ja valvoa, että häntä avustavat henkilöt noudattavat samaa salassapitovelvollisuutta. Asiantuntijalausuntoa tai osaa siitä ei saa luovuttaa muille kuin toimeksiantajalle, ellei toisin ole sovittu tai, voimassa olevista säädöksistä muuta johdu. Salassapitovelvollisuus ei koske sellaista tilannetta, jossa arvioija joutuu puolustautumaan häntä vastaan käytävässä virallisessa prosessissa tuomioistuimessa tai muussa valituksia käsittelevässä yhteisössä.

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

Palkkio

 

Arviointipalkkiota ei saa sitoa suoraan kohteen arvoon ja sen on oltava kohtuullinen huomioon ottaen tehtävän laatu ja laajuus sekä sen edellyttämä ammattitaito. Toimeksiannon saamisesta tai hankkimisesta arvioija ei saa antaa eikä luvata kenellekään ulkopuoliselle osaa palkkiosta eikä muuta hyvitystä.

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

Suhde kollegoihin

 

Arvioijan tulee pitää asialliset välit kollegoihinsa. Alan arvostuksen kannalta on tärkeää, että arvioija ei esitä kritiikkiä kollegoistaan tutustumatta asiaan ja antamatta kritiikin kohteelle mahdollisuuden ilmaista oma kantansa asiassa.

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

Ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen sekä mainonta

 

Arvioijan tulee ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan. Arvioijan tulee noudattaa mainonnassa hyvää liiketapaa ja antaa oikea kuva toimintansa laadusta ja laajuudesta.

 

  SIVUN ALKUUN

Jos epäilet sisäilmaongelmaa, ota yhteyttä!

Talokki on luotettava ja puolueeton rakennusterveyteen

liittyvien kuntotutkimusten osaaja.

Anssi Haapanen

Rakennusterveysasiantuntija,

rakennusmestari

0400 680 539

anssi.haapanen(at)talokki.fi

Haratie 11, 11130 Riihimäki

Eija Haapanen

Sisäilma-asiantuntija (ISY)

040 822 3417

eija.haapanen(at)talokki.fi

Haratie 11, 11130 Riihimäki

© Rakennuspalvelu Talokki Oy 2016. Oikeudet muutoksiin pidätetään.